Akademia Prawna

MDDP Akademia Biznesu

Menu

Regulamin szkoleń

Formularz zgłoszeniowy ma formę umowy zawartej pomiędzy osobą zgłaszającą a firmą szkoleniową.

SZKOLENIA OTWARTE

Na 6 dni przed rozpoczęciem szkolenia otwartego, na podany e-mail/numer faksu, zostanie do Państwa przesłane „potwierdzenie udziału w szkoleniu” zawierające wszelkie informacje organizacyjne oraz prośbę o dokonanie płatności.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia do 4 dni przed zajęciami, prosimy o kontakt telefoniczny z działem szkoleń.

Przed szkoleniem otwartym, po uprzednim otrzymaniu pisemnego potwierdzenia udziału w szkoleniu,  prosimy o dokonanie wpłaty na konto.

Opłata za uczestnictwo jest zgodna z ofertą publikowaną na stronie internetowej danego szkolenia.

Przy odwołaniu zgłoszenia na szkolenie otwarte do 7 dni przed terminem zajęć, nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia.

Nie stawienie się na zajęcia, a także odwołanie uczestnictwa w terminie krótszym niż 7 dni przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie pełnymi kosztami. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.

SZKOLENIA WYJAZDOWE

Na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia wyjazdowego, na podany e-mail/numer faksu, zostanie do Państwa przesłane „potwierdzenie udziału w szkoleniu” zawierające wszelkie informacje organizacyjne oraz prośbę o dokonanie płatności.

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym w terminie krótszym niż 14 dni przed szkoleniem, po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 100% kosztu całego szkolenia.

W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć (dotyczy szkoleń otwartych i wyjazdowych) w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 4 dni robocze przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora.