Akademia Prawna

MDDP Akademia Biznesu

Menu

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Proponowana tematyka szkoleń zamkniętych i otwartych:

1. Radca prawny jako obrońca w procesie karnym.
2. Zmiany w zakresie obrony obligatoryjnej i fakultatywnej oraz pełnomocników procesowych w postępowaniu przygotowawczym i jurysdykcyjnym z uwzględnieniem zmiany wysokości stawek adwokackich od 1 stycznia 2016 roku i przepisów intertemporalnych w tym zakresie.
3. Rola adwokata i radcy prawnego w procesie konsensualnym. Nowe doświadczenia po nowelizacji procedury karnej z perspektywy sędziego.
4. Zasady legislacji.
5. Zasady udostępniania informacji gospodarczych.
6. Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Wspólnotowe prawo antydyskryminacyjne. Karta Praw Podstawowych w Unii Europejskiej.
7. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
8. Działalność gospodarcza w podziale majątku wspólnego.
9. Postępowanie sądowo-administracyjne z uwzględnieniem zmian z 2015r.
10. Zmiany w Kodeksie spółek handlowych.
11. Modele zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem struktury organizacyjnej oraz prawnej wymiaru sprawiedliwości.
12. Dopuszczalność skargi kasacyjnej w procesie cywilnym.
13. Zasady sporządzania środków zaskarżenia – zażaleń i apelacji.
14. Najczęściej spotykane błędy przy sporządzaniu środków odwoławczych.
15. Kasacja jako nadzwyczajny środek zaskarżenia i problematyka z nią związana.
16. Obrona z urzędu, obligatoryjna i fakultatywna.
17. Przesłanki ustania obrony z urzędu.
18. Regulacja dotycząca przyznania kosztów obrony z urzędu.
19. Pełnomocnictwo procesowe po zmianach, w tym w szczególności prawidłowe pełnomocnictwo w sprawach przed organami podatkowymi – ogólne, szczególne i do doręczeń.
20. Brak adresu elektronicznego pełnomocnika skutkujący koniecznością odbioru osobistego przez pełnomocnika korespondencji w urzędzie.
21. Mediacja jako nowoczesny sposób rozwiązywania sporów.
22. Efektywność osobista – rozwinięcie umiejętności wystąpień medialnych i autoprezentacji.
23. Komunikacja i modele zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem struktury organizacyjnej oraz prawnej wymiaru sprawiedliwości.
24. Poprawność językowa pism urzędowych.