Akademia Prawna

MDDP Akademia Biznesu

Menu

Szkolenia dla kuratorów sądowych

Proponowana tematyka szkoleń zamkniętych i otwartych:

1. Podstawowe zadania sądowych kuratorów zawodowych w efektywnym wykonaniu kary ograniczenia wolności ze szczególnym uwzględnieniem nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na  cele społeczne i systemu dozoru elektronicznego. Charakterystyka przebiegu postępowania w przedmiocie dozoru elektronicznego.
2. Kara ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna a instytucja dozoru kuratora zawodowego. Analiza orzekania i wykonywania kary ograniczenia wolności w Polsce i w wybranych państwach europejskich – instrumenty reakcji karnej jako następstwo popełnienia przestępstwa.
3. Budowanie programu resocjalizacyjnego w ramach wykonywania kary ograniczenia wolności, a zwłaszcza pracy społecznie użytecznej w oparciu o diagnozę kryminologiczną.
4. Prawidłowe wykonywanie czynności polegających na nadzorze nad wykonywaniem kary ograniczenia wolności w miejscu odbywania przez skazanego kary resocjalizacyjnych aspektów kary ograniczenia wolności: czynności kontrolne – nadzór nad orzeczonymi obowiązkami o charakterze probacyjnym, oddziaływania wychowawczo-resocjalizacyjne, wykorzystanie podmiotów i instytucji, w których mogą być realizowane obowiązki orzeczone przez sąd, w szczególności terapii, rehabilitacji, treningów, itp.
5. Współpraca międzyinstytucjonalna, w tym możliwe formy współpracy z podmiotami i instytucjami, w których może być wykonywana praca na cele społeczne w ramach kary ograniczenia wolności; poszerzenie kompetencji i umiejętności w pozyskiwaniu podmiotów, w których ma być wykonywana kara ograniczenia wolności.
6. Status sądowego kuratora zawodowego w polskim prawie karnym.
7. Wykonywanie zadań gmin w zakresie wyznaczania podmiotów organizujących prace. Wypełnianie przez wyznaczone podmioty obowiązków w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków do wykonywania prac przez skazanych. Organizowanie i kontrolowanie pracy skazanych. Wydatki związane z organizowaniem pracy skazanych.  Zasady współpracy samorządu lokalnego z kuratorską służbą sądową. Najnowsze tendencje w organizacji procesu wykonywania kary ograniczenia wolności (centra sprawiedliwości naprawczej).
8. Europejskie Reguły dotyczące sankcji i innych środków o charakterze nie izolacyjnym na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
9. Modele zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem struktury organizacyjnej oraz prawnej wymiaru sprawiedliwości. Nabycie umiejętności dokonywania selekcji. Aspekty efektywnej polityki kadrowej. Nabycie kompetencji prawidłowego wynagradzania. Nabycie umiejętności dokonywania oceny pracy, techniki kontrolne. Strategiczna rola zespołu kuratorskiej służby sądowej. Stres jako nieodzowny element – zarządzania zespołem i podejmowania decyzji kierowników.
10. Mediacja jako nowoczesny sposób rozwiązywania sporów.
11. Poprawność językowa pism urzędowych.
12. Problematyka mediacji w sprawach karnych w znowelizowanym modelu procesu karnego.
13. Sposoby radzenia sobie ze stresem
14. Ochrona danych osobowych w sądach i prokuraturach.
15. Zachowanie kuratora w sytuacji zagrożenia życia podczas wykonywania obowiązków służbowych w terenie.