Akademia Prawna

MDDP Akademia Biznesu

Menu

Szkolenia dla prokuratorów

Proponowana tematyka szkoleń zamkniętych i otwartych:

1. Możliwości kierowania wniosków  w trybie konsensualnym z art. 335 par 1 k.p.k. jako  wniosku o wydanie wyroku skazującego na posiedzeniu i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucony mu występek ewentualnie zgodnie z art. 335 § 2 k.p.k. jako wniosek o wydanie wyroku skazującego na posiedzeniu  dołączony przez prokuratora do aktu oskarżenia.
2. Wymagania jakie musi spełniać wniosek w trybie art. w art. 335 § 1 k.p.k..
3. Nowe doświadczenia po nowelizacji procedury karnej w zakresie wniosków kierowanych przez prokuratorów w trybie konsensualnym i problematyka  wzrostu liczby spraw zwracanych do prokuratury w porównaniu ze stanem prawnym sprzed 01 lipca 2015 roku.
4. Jawność posiedzenia w przedmiocie skazania bez przeprowadzenia rozprawy przy zawiadomieniu prokuratora  i pokrzywdzonego o terminie oraz właściwego pouczenia pokrzywdzonego o jego uprawnieniach. Możliwość zarządzenia udziału obligatoryjnego stron w posiedzeniu.
5. Zasady sporządzania środków zaskarżenia – zażaleń i apelacji
6. Najczęściej spotykane błędy przy sporządzaniu środków odwoławczych.
7. Ogromne przyspieszenie postępowania przygotowawczego  poprzez zaniechania przeprowadzenia czynności wymaganych w innej sytuacji przepisami prawa karnego procesowego, prowadzące do ograniczenia kosztów postępowania.
8. Problematyka właściwego nadzoru prokuratora nad postępowaniem prowadzonym przez policje po nowelizacji
9. Udział prokuratora będącego autorem aktu oskarżenia w rozprawie w trybie konsensualnym w świetle znowelizowanych zapisów regulaminów urzędowania sądów po 1 stycznia 2016 r.
10. Zmiany w nadzorowaniu pracy policji po nowelizacji przez prokuratorów, realizacja uprawnień pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym, zasadniczy wzrost liczby kierowanych zażaleń na decyzje o odmowie wszczęcia oraz umorzenia postępowania przygotowawczego.
11. Efektywność osobista – rozwinięcie umiejętności wystąpień medialnych i autoprezentacji.
12. Komunikacja i modele zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem struktury organizacyjnej oraz prawnej wymiaru sprawiedliwości.
13. Mediacja jako nowoczesny sposób rozwiązywania sporów.
14. Poprawność językowa pism urzędowych.
15. Problematyka mediacji w sprawach karnych w znowelizowanym modelu procesu karnego.
16. Sposoby radzenia sobie ze stresem
17. Ochrona danych osobowych w sądach i prokuraturach.