Akademia Prawna

MDDP Akademia Biznesu

Menu

Szkolenia dla sędziów

Proponowana tematyka szkoleń zamkniętych i otwartych:

1. Nowa filozofia wymierzania kar po 01 lipca 2015 roku, wprowadzenie instrumentów umożliwiających zdecydowane zwiększenie  orzekania  kar o charakterze nieizolacyjnym.
2. Zmiany w kodeksie karnym, kodeksie postępowania karnego i kodeksie karnym wykonawczym ze szczególnym uwzględnieniem możliwości orzekania kary ograniczenia wolności oraz systemu dozoru elektronicznego.
3. Nowe doświadczenia po nowelizacji procedury karnej w zakresie wniosków kierowanych przez prokuratorów w trybie konsensualnym i problematyka  wzrostu liczby spraw zwracanych do prokuratury w porównaniu ze stanem prawnym sprzed 01 lipca 2015 roku.
4. Zmiany w kodeksie karnym, kodeksie postępowania karnego i kodeksie karnym wykonawczym ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zastosowania przepisów względniejszych dla sprawcy w rozumieniu art. 4 k.k., ze szczególnym uwzględnieniem regulacji art. 152 k.k.w. w brzmieniu po nowelizacji.
5. Zmiany w zakresie wyroku łącznego obejmującego wyroki uprawomocnione przed i po 01 lipca 2015 roku omówienie i dyskusja z sędziami na temat problematyki wyroku łącznego po nowelizacji.
6. Obowiązki probacyjne w ocenie aksjologicznej oraz pragmatycznej a także w ujęciu statystycznym w oparciu o dostępne dane statystyczne Ministerstwa Sprawiedliwości.
7. System probacji jako propozycja humanitarnego, sprawiedliwego i efektywnego karania przestępców.
8. Wykonywanie orzeczeń sądów po zmianach przepisów prawa karnego z uwzględnieniem bieżącej problematyki w praktyce.
9. Efektywność osobista – rozwinięcie umiejętności wystąpień medialnych i autoprezentacji.
10. Komunikacja i modele zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem struktury organizacyjnej oraz prawnej wymiaru sprawiedliwości.
11. Mediacja jako nowoczesny sposób rozwiązywania sporów.
12. System kar i środków karnych po nowelizacji. Zagadnienia intertemporalne na gruncie Kodeksu karnego.
13. Kodeks postępowania cywilnego i Kodeks cywilny po nowelizacji.
14. Dostęp do informacji publicznej i ochrona danych osobowych.
15. Poprawność językowa pism urzędowych.
16. Problematyka mediacji w sprawach karnych w znowelizowanym modelu procesu karnego.
17. Sposoby radzenia sobie ze stresem
18. Ochrona danych osobowych w sądach i prokuraturach.